AZ NKSK BERTÓK LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
 

 

 1. A könyvtár típusa, feladatai

Az NKSK Városi Könyvtár Nagyatád város általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtára. A város központjában található, a Széchenyi tér 13-14 szám alatt. Gyermek-és felnőtt részleggel rendelkezik. Nagyatád város, a nagyatádi járás lakosainak, illetve minden magyar és külföldi állampolgárnak biztosítja a könyvtár szolgáltatásait, ennek érdekében:

 • A fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi.
 • Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
 • Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
 • Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.
 • Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
 • A könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában.
 • Segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét.
 • Kulturális, közösségi, és egyéb könyvtári programokat szervez.
 • Tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához.
 • Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.
 • Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.
 • Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
 • Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
 1. A könyvtár társadalmi környezete

A gyűjtemény alakítását, az állomány gyarapítását meghatározza a könyvtári rendszeren belül elfoglalt helye, ezen túl a társadalmi és a helyi környezet, ahol a városi könyvtár működik. Nagyatád közel 11 ezer lakosú kisváros. A város Somogy megyében a nagyatádi járás székhelye. A „parkok, szobrok, és a fürdők városa”. A kistérség szempontjából a város szerepe meghatározó. Nagy szakmai hagyományokra tekint vissza a gépipar, illetve a cérnagyártás. Jelentős számú termelő, kereskedő és szolgáltató cég működik. A gyógyfürdőre épülő gyógyturizmus szerepe egyre nő. A térségben meghatározó az erdő és vadgazdálkodás, illetve az állattartás és a szántóföldi növénytermesztés.

A városban hat óvodában látják el a 3-7 éves korú gyermekeket. Alapfokon két általános iskola látja el az iskoláskorú diákokat. Középfokon két intézmény várja a továbbtanulókat. Az Éltes Mátyás Iskolában látják el az értelmileg akadályozott, fogyatékos tanulók nevelését, oktatását, egytől- nyolcadik évfolyamon.

A kultúra meghatározó intézménye a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ melynek intézményei sokszínű, sokrétű és gazdag kulturális kínálatot nyújtanak a lakosság részére. Ezek mellett számos civil szervezet, egyesület működik a városban.

 1. A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe veendő tényezők

A gyűjtemény kialakításánál objektív körülmény a költségvetési keret. A költségvetés tervezésénél törekedni kell olyan anyagi fedezet elérésére, amely lehetőséget biztosít a dokumentumállomány optimális fejlesztésére.

 • Nagyatádon a városi könyvtár az egyetlen nyilvános közkönyvtár, mely a Belső-Somogyi térség legnagyobb közgyűjteménye is egyben.
 • A dokumentum állománynak gyarapításakor figyelembe vesszük Nagyatád és környéke lakosságának könyv- és információs igényét foglalkozási, képzettségi, korosztályi összetételét és érdeklődési körét. Nagy figyelmet fordítunk a helyi általános és középiskolákban tanulókra.
 1. A gyűjtemény tagozódása
 • Kölcsönzői állomány
 • A könyvtár legnagyobb állományrésze. Idetartoznak a szépirodalmi művek, az ismeretterjesztő és a szakirodalom nagyobb része. A kölcsönzői állomány felnőtt és gyermek anyagból tevődik össze.
 • Kézikönyvtár

Ide tartoznak a nem kölcsönözhető általános és szaklexikonok, enciklopédiák, alapvető kézikönyvek, adattárak, térképek, útikönyvek, szótárak, összefoglaló történeti művek.

 • Segédkönyvtár

A könyvtárosi használatra szánt szakirodalom tartozik ide, mely tartalmazza a könyvtári jogszabályokat, bibliográfiákat, módszertani kiadványokat.

 • Helyismereti gyűjtemény

A helyismereti gyűjtemény az állománygyarapítás kiemelt területe. Célunk a helytörténeti anyag megőrzése, a kutató munka támogatása, az egészséges lokálpatriotizmus kialakítása a város és városkörnyék polgáraiban, valamint a helyi közigazgatás, oktatás, gazdasági tevékenység támogatása. Ennek megfelelően a teljességre törekedve gyűjtünk minden olyan dokumentumot, amely Nagyatád város és Belső-Somogy múltjára, jelenére és jövőjére, természeti környezetére, gazdasági és kulturális életére, földrajzára, társadalmi viszonyaira, történetére, hagyományaira, szokásaira és egyéb emlékeire vonatkozik, dokumentum típustól függetlenül. Válogatva gyűjtjük a Somogy megyére vonatkozó helyismereti anyagokat minden dokumentumtípusra kiterjedően.

A gyűjtés kiterjed a helyi vonatkozású dokumentumokra, a helyi szerzők műveire és a helyi nyomdák termékeire.

A helytörténeti részleg részét képezik a testvérvárosi kapcsolatok során ajándékként, vagy vásárlásként a könyvtárba került dokumentumok, melyek az adott helyiség történelmével, néprajzával, stb. valamint a városok közötti nemzetközi kapcsolatokkal foglalkoznak, s információs értékkel bírnak az érdeklődők számára. Többes példányszám esetén a kölcsönzői vagy olvasótermi részlegbe is kerülhet a műből.

A dokumentum típusokat tekintve a legkülönfélébb dokumentumokat foglalja magába a gyűjtemény, így tartalmaz könyveket, szakdolgozatokat, helyi sajtót, helyi kisnyomtatványokat, aprónyomtatványokat, térképeket, fényképeket, képeslapokat, hanglemezeket, hangszalagokat, mikrofilmeket, videofelvételeket, önkormányzati jegyzőkönyveket, cd-ket, dvd-ket.

 • Gyermekkönyvtári gyűjtemény

Teljességre törekedve gyűjti az olvasótermi állományba az ifjúság számára íródott általános és szaklexikonokat, gyermekenciklopédiákat, egyes tudományágak összefoglaló műveit, kézikönyveit.

Az ifjúság számára íródott magyar nyelvű szakkönyvek közül válogatva gyűjti a tudományágak minden területéről mindazokat a kézikönyveket, ismeretterjesztő műveket, amelyek a gyerekek érdeklődését felkeltheti, tanulmányaikat, iskolai előmenetelüket elősegítheti.

Teljességre törekedve gyűjti az ifjúság számára íródott magyar és világirodalom klasszikusainak számító szépirodalmi műveket, antológiákat, kötelező olvasmányokat.

Válogatva gyűjti a kortárs gyermek és ifjúsági kiadványokból az értékesnek és fontosnak vélt magyar és világirodalmi alkotások közül a képes és mesekönyveket, ifjúsági regényeket, verseket, színműveket, gyűjteményes köteteket.

A képeskönyvek gyors elhasználódása miatt, folyamatos pótlás szükséges. A képes ismeretterjesztő kiadványok iránti nagy igény miatt, lényeges a példányszám növelése. A régi kiadású, elhasználódott kiadványok nem vonzzák a gyermek olvasókat, ezért a klasszikusokból is az újabb kiadványok beszerzésére kell törekedni.

 • Audio-vizuális gyűjtemény

Tartalmazza a zenei, próza és nyelvi hanglemezeket, hangszalagokat, CD-ket, CD- rom-okat, DVD-ket, videókazettákat

 • Periodika gyűjtemény

Ide tartoznak a folyóiratok, a heti- és a napilapok. A folyóiratok közül köttetjük a megye napilapját.

 • Raktári állomány

A raktárakban a bekötött folyóiratok régebbi számai, a szakirodalom keveset használt, vagy több példányban meglévő művei és a több

példányos és a keveset használt  szépirodalmi művek találhatók.

 1. A gyűjtemény ETO szerinti tagozódása

0 Általános művek

A tudomány és a kultúra általános kérdéseivel, a tudományos ismeretekkel általánosságban foglalkozó lexikonok, kézikönyvek és ismeretterjesztő művek válogatva. Az információ, a kultúra, a sajtó történetével foglalkozó kézi és ismeretterjesztő könyvek. A könyvtárral foglalkozó szakirodalom segédkönyvtári szinten, segítve a szakmai oktatást is.

1 Filozófia, pszichológia

A lét, a szellem és természetfilozófia, a pszichológia, logika, erkölcstan, esztétika lexikonjai, ismeretterjesztő művei válogatva.

2 Vallás, teológia

A vallásfilozófia és vallástörténet lexikonjai, kézikönyvei, ismeretterjesztő munkái válogatva. A nagy világvallások történetéről, értelmezéséről szóló szakirodalom, ezek szent könyvei válogatva.

3 Társadalomtudományok

A társadalomtudományok elméletéről és módszertanáról szóló néhány alapvető mű, a szociológia kézikönyvei, ismeretterjesztő munkák válogatva, statisztikai évkönyvek, zsebkönyvek válogatva, a politika, a közgazdaságtan, jogtudomány, nevelés és oktatás szaklexikonjai válogatva.

4 Matematika és természettudományok

Általános természettudományi kézikönyvek és lexikonok, az egyes tudományágak, matematika, csillagászat, fizika, kémia, földtudományok, őslénytan, biológia, növénytan, állattan szaklexikonjai, kézikönyvei válogatva, ismeretterjesztő irodalom és példatárak, feladatgyűjtemények az alap és középfokú oktatás igényeit részben figyelembe véve.

5 Alkalmazott tudományok

Az orvostudomány, a mérnöki tudományok, technika, mezőgazdaság, állattenyésztés, vadászat, háztartás, szervezés, ügyvitelszervezés, üzemvezetés, üzemszervezés, vegyipar, iparágak, építőipar lexikonai és kézikönyvei erős válogatással, a helyi sajátosságokat is figyelembe véve. Ismeretterjesztő szinten a természetes gyógymódról, biogazdálkodásról szóló könyvek, a mezőgazdaságnál főleg a kistermelőknek szóló kiadványok, a szakácskönyvek a hobbi tevékenység könyvei válogatva.

6 Művészetek

A területrendezés, építészet, szobrászat, rajzművészet, festészet, grafikai művészetek, fényképezés, zene, szórakozás lexikonai, kézikönyvei válogatva, a művészeti albumok erős válogatással.

7 Nyelv és irodalom

A nyelv általános kérdései, a nyelvészet és a filológia kérdései általában, egyes nyelvek lexikonai, kézikönyvei  válogatva, világirodalom, irodalomtudomány, egyes irodalmak válogatva.

8 Régészet, földrajz, életrajz, történelem

Földrajz, geográfia, a Föld és országai, utazások, regionális földrajz, régészet, életrajz, biográfia, történelem, történettudomány, egyes országok, területek története. Szaklexikonok és kézikönyvek válogatva, az egyetemes és magyar történelem ismeretterjesztő könyvei válogatva, nagyobb hangsúlyt fektetve a magyarok történetére. Földrajznál az egyes országok, hazánk tájainak, városainak útikönyveire, az utazásokra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ország térképek válogatva, hazánk tájegységeinek, megyéinek, városainak térképe.

 

 1. A könyvtár fő gyűjtőköre (teljességgel gyűjtendő) Nyomtatott formában magyar nyelven:
 • Általános lexikonok, enciklopédiák, a világnyelvek nagy és közép szótárai
 • A magyar irodalom, a világirodalom klasszikusai, a meseirodalom reprezentatív antológiái, gyűjteményes munkák
 • Általános iskolai és középiskolai kötelező olvasmányok
 • Minden tudományág alap -és ismeretterjesztő szintű dokumentumai
 • Nagyatádra és Belső-Somogyra vonatkozó (helyismereti) dokumentumok: könyvek, helyi szerzők munkái, helyi folyóirat(ok), szakdolgozatok, kisnyomtatványok, aprónyomtatványok, meghívók, képviselőtestületi jegyzőkönyvek.
 1. A könyvtár mellékgyűjtőköre (válogatva gyűjtendő)) Nyomtatott formában, magyar nyelven
 • Kortárs magyar írók, külföldi írók, költők művei, életüket bemutató alkotások
 • A szaklexikonok és kézikönyvek válogatva
 • Egyes tudomány területek szakirodalma válogatva
 • Általános iskolai, középiskolai ajánlott irodalom
 • Szórakoztató irodalom (krimi, fantasztikus irodalom és romantikus irodalom válogatva, gyors elhasználódásuk miatt pótlásuk folyamatos)
 • Nyelvkönyvek
 • Folyóiratok, napilapok igényesebb szórakoztató magazinok
 • Somogy megyéről, és más megyékről szóló dokumentumok

b.) Audiovizuális dokumentumok

 • hanglemezek, CD-k, DVD-k. c.) Multimédiás dokumentumok
 • CD-ROM, DVD-ROM

A könyvtár muzeális és levéltári dokumentumokat nem gyűjt.

 1. Időhatárok

Állománygyarapításunk elsősorban az újonnan megjelenő, korszerű ismereteket tartalmazó könyvekre terjed ki. Esetenként szerezzük be a régebben kiadott dokumentumokat, elsősorban a helytörténeti gyűjtemény számára. Ajándékként időhatár nélkül elfogadunk minden olyan művet, amely kultúrtörténeti vagy irodalmi értéket képvisel és ma is helytálló, hasznos tartalmi vonatkozásokkal rendelkezik, amennyiben gyűjteményi értékkel bír és lehet rá olvasói igény.

 1. Nyelvi keretek

Állományunk nagy részét természetesen a magyar nyelvű dokumentumok alkotják. A világnyelvek tanulásához igyekszünk biztosítani a legfontosabb szótárakat (kézi és kisszótár). A nagy szótárakat a kézikönyvtári állomány számára szerezzük be. A nyelvkönyveket erősen válogatva gyűjtjük, mivel azok nagy része munkáltató tankönyv, magánhasználatra valók. Meglévő idegen nyelvű állományrészünket lehetőségeinkhez mérten bővítjük, nyelvek szerint csoportosítva bocsájtjuk olvasói használatra.

 1. Kiadvány típusok

A városi könyvtár gyűjtőkörébe az alábbi dokumentumféleségek tartoznak:

 • könyv
 • folyóirat, napi és hetilapok
 • CD, DVD, CD-ROM, hangkazetta (hangos könyvek). A régi hanglemezek és videokazetták gyűjteményét már nem gyarapítjuk
 • térképek
 • fényképek, plakátok, aprónyomtatványok, mikrofilmek – a helytörténeti gyűjteményben
 • önkormányzati jegyzőkönyvek, határozatok
 1. A gyarapítás módjai
 • Vásárlás: fenntartói           költségvetési    támogatás,         érdekeltségnövelő támogatás, egyéb pályázati, támogatási források.

A tervszerű állománygyarapítás érdekében minden évben a KELLO- val szerződik, valamint szintén a KELLO-nál vásárolja le az érdekeltségnövelő támogatás összegét. Ezen kívül nagyon ritka esetben könyvesboltban, antikváriumban, kiadóktól is vásárolhat dokumentumokat.

Folyóirat              előfizetéseket  elsősorban         a KELLO-nál, napilapokat a Postánál,      kiadóknál, lapterjesztőknél eszközöl.

 • Ajándék: a könyvtár elfogad ajándékként  felajánlott dokumentumokat, tiszteletpéldányokat, de fenntartja magának  a  jogot a dokumentumok kiválogatására. A központilag számára ajándékozott könyveket a gyűjteményébe illeszti.
 • Pályázatok: Minden pályázati lehetőség kihasználásra kerül, amennyiben városi könyvtárak számára kiírják. Részt vesz a Márai programokban, az NKA könyv -és  folyóirat  támogatási lehetőségeit is igénybe veszi.
 1. A gyarapítás mennyiségi határai

A gyarapítás példányszáma a költségvetési keret függvénye. Könyvekből, folyóiratokból, egyéb dokumentumokból legtöbbször 1 -1 példányos a beszerzés. Kivételt jelentenek az általános iskolai és a középiskolai kötelező olvasmányok, melyekből –igény és elhasználódás szerint- 5-10 példányt is beszerez.

 1. Az állomány apasztása
  1. ) tervszerű

A tervszerű állományapasztás a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására elsősorban tartalmi szempontból alkalmatlanná vált dokumentumoknak az állományból folyamatosan történő kivonását jelenti.

Tervszerű állományapasztásra akkor kerül sor, ha

 • a dokumentum   tartalmilag          elavult, a             benne  foglalt   ismeretanyag tudományos vagy világnézeti szempontból meghaladottá vált, vagy
 • a dokumentum iránti olvasói igény csökkenése miatt a példányszám egy része fölöslegessé vált, vagy
 • a dokumentum egészéről (feltéve, hogy azt másolata is érdemben pótolhatja) a könyvtár által tartós megőrzésre nyilvántartásba vett másolat készült, vagy
 • a könyvtár gyűjtőköre módosult

b.) természetes elhasználódás

 • a dokumentum természetes elhasználódásán a dokumentum rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válását (elrongyolódás, megcsonkulás stb.) kell érteni.

c.) Egyéb okok miatti apasztás

 • elháríthatatlan esemény (vis maior)
 • bűncselekmény
 • behajthatatlan követés
 • pénzben megtérített követelés
 • megengedhető hiány (káló)
 • normán felüli hiány
 • Az apasztásokról minden esetben törlési jegyzék készül.
 1. Az állomány ellenőrzése

A 3/1975 (VIII.17.) KM-PM rendelet 4. § (1) bekezdése a 75.000 feletti állomány ellenőrzését 8 évenként írja elő.

Nagyatád, 2016. szeptember 15.