KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Az NKSK Bertók László Városi Könyvtár
könyvtárhasználati szabályzata

Az NKSK Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, lakóhelytől függetlenül bárki látogathatja, aki a használat elemi szabályait betartja: hangoskodás, mobiltelefon használat, dohányzás, étkezés más olvasókat zavaró magatartás tilos! A felnőtt és a gyermek részleg a teljes nyitvatartási időben korlátozás nélkül az olvasók rendelkezésére áll, kivéve a könyvtár saját rendezvényeinek zavartalan lebonyolítása időszakában. 


A könyvtárlátogatók a következő alapszolgáltatásokat vehetik igénybe ingyenesen:
– a könyvtár megtekintése
– tájékoztatás a könyvtárról, a gyűjteményről, a szolgáltatásokról és a könyvtári rendszerről
– állomány feltáró eszközök használata
– nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság)
A dokumentumok kölcsönzéséhez könyvtári tagság szükséges.

Beiratkozás

A beiratkozás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait:

1. név (asszonyoknál leánykori név is),
2. születési hely és idő,
3. anyja neve,
4. állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Nagyatádon ideiglenes lakcímmel rendelkezik az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet meg kell jelölni).

A foglalkozás és a munkahely adatainak megadása nem kötelező. Célszerű és ajánlott mobilszám és e-mailcím megadása a kapcsolattartás miatt.
Beiratkozáskor az olvasók adatai a számítógépes adatbázisba kerülnek, s azokat a könyvtár az 1992. évi LXVI. törvény rendelkezésének megfelelően tárolja, kezeli és gondoskodik a személyes adatok védelméről.

Amennyiben az olvasó nyilatkozott foglalkozásáról, munkahelyéről, rögzítjük a következő adatokat:

– Önálló foglalkozásúak esetében: székhely vagy telephely.
– Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek esetében a foglalkozásnál az utolsó tényleges foglalkozásuk megnevezését, a munkahelynél a nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, munkanélküli jelleget rögzíti.
– Önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében: tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését munkahelyként tünteti fel; háztartásbeliek (stb.) esetén e helyzetet a munkahely rovatban rögzíti.

A könyvtárba történő beiratkozáskor az olvasónak beiratkozási díjat kell fizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat 365 napon keresztül veheti igénybe.

A beiratkozáshoz használt dokumentumok:

Beiratkozási adatok
2009-től a beiratkozás elektronikusan történik. Az olvasó adatai a könyvtár által használt integrált rendszer olvasói adatbázisába kerülnek. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel. A könyvtárlátogató kérésére – amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni, adatait törölni kell.

Törzslap, olvasói nyilatkozat
Az olvasó törzslapján szerepelnie kell az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

Olvasójegy
Az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele. Ezen kell rögzíteni a kölcsönzött dokumentum jellegét (könyv, folyóirat, videokazetta, CD, stb.) és darabszámát. Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja. A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.

Jótállói nyilatkozat
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét.

Alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások

A könyvtári dokumentumok helyben használata
A könyvtár valamennyi szolgáltató helyén biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák. A könyvtárhasználók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat. A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás igénybe vételétől eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni.

A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja. A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma dokumentumtípusonként, típuson belül könyvtári státus szerint a következő:

Dokumentumtípus

Könyvtári
státusz
Kölcsönzési
idő
Hosszabbítás
Könyv
  kölcsönzői
állomány
30 nap igen (2x)
  nem kölcsönözhető,
tájékoztatói állomány
egyedi elbírálás alapján
péntek 18.00 –
hétfő 9.00 óráig
nem
  kézikönyvtári
állomány
1 hét nem
  helyismereti
(többpéldányos)
1 hét nem
Hírlapok, folyóiratok csak a régebbi
példányok
1 hét nem
Audiodokumentumok 1 hét nem

 

Az olvasónál egyszerre 15 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve, ezek között pedig max. 4 db lehet AV dokumentum. A helyismereti gyűjteményből csak a többpéldányos könyvek kölcsönözhetőek, egyéb helyismereti dokumentum nem adható ki. Olvasótermi és segédkönyvtári könyvek alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható! A táblázatban “igen” jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel.

Könyvtári dokumentumok előjegyzése
A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az – kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt – nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár – telefonon vagy e-mailben értesíti. Az előjegyzett dokumentumot az intézmény az előjegyzést kérőnek 10 nyitvatartási napon át – fenntartja, csak helyben használatra adja át más felhasználónak.

Az Internet használat
A könyvtárban az internet szolgáltatást térítésmentesen csak a beiratkozott olvasók vehetik igénybe, egyéb felhasználók térítés ellenében.

Alaptevékenységhez kapcsolódó térítéshez kötött szolgáltatások

– Másolatszolgáltatás
Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról – amennyiben ez szerzői jogokat nem sért – használói részére másolatot készít. A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér.

– Könyvtárközi kölcsönzés

Az intézménybe beiratkozottak részére
A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. Kivételes, indokolt esetben az állományban meglévő szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján. Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. Könyvtárközi kölcsönzés esetén a postaköltség díját a felhasználónak kell megfizetnie.

Más könyvtárak részére
A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, stb. munkához szükséges dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése a dolgozók véleményezése alapján megtagadható. A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén e szolgáltatás díjtalan, másolatszolgáltatás esetén a vonatkozó fejezet alapján számított térítési díj kérhető.

Eljárás késedelem esetén

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, telefonok, e-mail-ben, stb.), késedelmi díjat köteles a könyvtár számára befizetni. A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére felszólító útján figyelmezteti, három alkalommal. Elveszett vagy megrongálódott dokumentumokat a kölcsönző köteles azonos gyűjteményi értékű példánnyal pótolni, vagy megfizetni annak jelenlégi beszerzési értékét.

A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése


A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

Reklamációk intézése


A látogatók – amennyiben a könyvtár, ill. az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik, jogorvoslatért az intézmény vezetéséhez fordulhatnak.

A beiratkozott könyvtárhasználóról rögzített adatok kezelése
(Adatkezelés) 

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére, ill. tudományos kutatás céljaira használhatóak fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá. Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős. Az olvasóról vezetett nyilvántartásokat – kérésére – ha az intézmény felé tartozása nincs, meg kell semmisíteni.